Home > Praktijk > Cobos Praktijk

Cobos Praktijk

Inleiding

Hier lees je alles over de Cobos Praktijk en de therapeut Krijn Koetsveld

Over mijzelf en de Cobos Praktijk

Mijn naam is Krijn Koetsveld. Ik heb ruim 30 jaar ervaring in het begeleiden van mensen, eerst vooral tijdens cursussen, trainingen en workshops. Ik kreeg daarbij steeds vaker de vraag of ik ook persoonlijke heling en begeleiding wilde geven. Dat is uitgegroeid tot de Cobos Praktijk.

De volledige naam is: Cobos Praktijk voor Energetische Behandeling, Begeleiding en Body Emotions Release Therapy. Hieronder vind je meer informatie over deze aspecten:

Energetische Behandeling

De meeste klachten, problemen en ziekten vinden hun oorzaak in oude, opgeslagen emoties en/of energetische blokkades. Die laatste kunnen tijdens een energetische behandeling worden weggenomen.

Ik werk met de Shekinah energieën, die afgestemd zijn op de huidige tijd. Na de energetische veranderingen die op 21 december 2012 in gang werden gezet, is de aarde begonnen om een nieuw gebied van niet-materiële dimensies te integreren. Deze nieuwe stroom van kosmische en aarde-energieën heeft een diepe, helende kracht, die moeiteloos en snel werkt op je lichaam en op oude emotionele lagen.

Tijdens de sessies maak ik als dat nodig is, ook gebruik van andere methoden. Een overzicht daarvan kan je lezen op deze bladzijde >

Body Emotions Release Therapy (B.E.R.T.)

Oude, opgeslagen emoties kunnen hiermee heel effectief worden opgelost. In de praktijk geef ik op individuele basis ‘Body Emotions Release Therapy (B.E.R.T.)’. Daarover lees je op deze bladzijde > Ook hierbij gebruik ik zo nodig andere methoden.

Ik geef Body Emotions Release Therapy (B.E.R.T.) ook in de vorm van een groepscursus. Deze cursus is er met name op gericht om B.E.R.T. geheel zelfstandig toe te passen. Zo ga je naar de informatie over de B.E.R.T. cursus >>

Begeleiding

Als je uit balans raakt, merk je dat aan lichamelijke klachten, je niet lekker of onzeker voelen, piekeren en dergelijke. Natuurlijk wil je daar van af. De boven-staande behandelingen zijn dan zinvol, maar het is net zo belangrijk aandacht te besteden aan hoe de klachten zijn ontstaan. Zo kan je voorkomen dat ze terugkomen of dat er andere klachten ontstaan. Dit alles komt samen in de ‘begeleiding’. Dat betekent: samen ontdekken wat de klachten je willen vertellen over jezelf, je manier van leven, je kansen en je mogelijkheden. Want een klacht is vaak een manier van je lichaam om je aandacht te vragen voor een weliswaar verborgen, maar toch opbouwende aanwijzing. Als je de aanwijzing eenmaal begrepen hebt, verminderen of verdwijnen je klachten en komen er geen andere voor terug.

Hooggevoelig, hoogbegaafd en/of helderziend ?

Als je:

 • het gevoel het dat je ‘anders’ bent dan anderen; dat je meer ziet, voelt of hoort vaak spontane inzichten krijgt, heldere dromen hebt, of vanzelf weet wat er aan de hand is, of wat een ander denkt en voelt
 • merkt dat je niet in de bestaande structuur past zonder jezelf geweld aan te doen
 • merkt dat anderen vaak niet begrijpen wat je bedoelt of ervaart

kan het goed zijn dat je bewustzijn van nature anders is dan bij de meeste mensen. Dat kan problemen geven en daar kan je je ellendig onder voelen. Ik begeleid je om stap voor stap je bewustzijn te onderzoeken en jouw eigen manier te vinden om helemaal tot je recht te komen. Op deze bladzijde >  lees je er meer over.

Meer informatie en afspraak maken

Voor vragen en/of het maken van een afspraak kan je me bellen op 074-2509520, of mailen naar krijnkoetsveld@gmail.com

Voor de eerste afspraak zal ik je vragen het inventarisatieformulier in te vullen. Via deze link kan je het inventarisatieformulier openen >> Dit formulier is een ‘pdf’, die gelezen wordt door ‘Acrobat Reader’. Als je computer de lijst niet kan openen, moet je eerst Acrobat Reader installeren. Die kan je hier gratis downloaden: http://get.adobe.com/nl/reader. Daarna kan je het formulier printen.

Eerste consult: inventarisatie

Tijdens je eerste consult zullen we aan de hand van jouw verhaal en het inventarisatieformulier je situatie bespreken en een plan maken. Je krijgt de tijd om te beslissen of je daarmee aan de slag wil.

Kosten en vergoedingen

Over declaraties en kosten lees je alles op deze bladzijde >>

Mijn opleiding, kennis en ervaring

 • Verpleegkundige opleiding: Academisch Ziekenhuis Utrecht
 • HBO Inrichtingswerk: Sociale Academie den Dommel in Eindhoven
 • Ervaring en deeltijdopleidingen in groepswerk, sociotherapie, groepstherapie en systeemtherapie (gezin en familie); ontwikkeling van Deeltijdtherapie; 18 jaar ervaring met het geven van therapieën.
 •  Autogene Training en Meditatie: 4 jarige opleiding bij Jan van der Sluis; 6 jaar ervaring met het geven van groepscursussen; 18 jaar ervaring in individuele therapie.
 • Energetisch werk: Reiki 1 en 2, Shamballa 1 t/m 4, Shamballa Basic, Shamballa 13 D, Teacher opleidingen Shamballa Basic en Shamballa 13 D, Magnified Healing, Kristalhealing, Edelsteenelixers, Energetisch veranderen van ruimten, huizen en gebieden, Ontwikkeling van Shekinah en Lemniscaat energieën (samen met dochter Karin). Ruim 10 jaar ervaring met het geven van cursussen en workshops in energiewerk.
 • Individuele begeleiding: Ruim 2 jaar ervaring met natuurlijke heling en persoonlijke begeleiding binnen de Cobos Praktijk.
 • Bewustzijnswerk: Ontwikkeling van activiteiten rond Bewustzijnsvormen (samen met dochter Karin), schrijver van het boek “Volgroeid Bewustzijn”, over de ontdekking van de Bewustzijnsvormen. Twee jaar ervaring met individuele en groepsbegeleiding.
 • Emotioneel lichaamswerk: eigen ontwikkeling van ‘Body Emotions Release Therapy’ (B.E.R.T.). Ruim 1 jaar ervaring met deze nieuwe therapievorm

Mijn visie

Ik ga uit van de onderstaande zes principes, die met elkaar samenhangen en elkaar als het goed is ondersteunen. Verstoringen in één van deze gebieden kunnen ook andere aspecten uit balans brengen, en verbetering van één aspecten heeft dus ook positieve gevolgen voor de andere gebieden.

Hoewel ik deze principes dus als één samenwerkend geheel zie, benoem ik ze hier afzonderlijk. Dit kan helpen als we de kern van je probleem willen vinden. In de onderstaande blokken lees je hoe ik deze principes hanteer. Klik op de blauwe balk om die te openen: 

Psyche

Als je je niet prettig voelt, kan dat komen door onverwerkte emoties, doordat je in een situatie leeft die niet bij je past of doordat je op een andere manier tegen de wereld aankijkt dan de meeste mensen om je heen. Ik zoek samen met jou uit wat de oorzaak is van je gevoelens. Daarna werken we aan het opheffen of verwerken ervan, zodat je je vrijer gaat voelen en creatiever wordt.

Maatschappelijke situatie

Als je je niet gelukkig voelt, heeft dat ook altijd gevolgen voor je werk en je maatschappelijke contacten, zowel zakelijk als privé. Als zo’n situatie langer duurt, worden de gevolgen vaak zo groot, dat je je alleen al daardoor ongelukkig voelt. Ik vind het van belang om samen met jou uit te zoeken of je werk en/of relaties de oorzaak zijn, dan wel dat de oorzaak ergens anders ligt. Als we die hebben gevonden en we werken aan een oplossing, heeft dat direct gevolg voor je maatschappelijke situatie. Daarom kijken we samen of daarin iets moet veranderen en hoe we dat kunnen doen.

Als het nodig is schakelen we hulp in van maatschappelijke instanties, om bijvoorbeeld een vastgelopen situatie met uitkering, werk, e.d. weer vlot te trekken.

Energie

Ik onderschrijf van harte en volmondig de stelling dat alles energie is. Dat betekent dat ook ‘bewustzijn’ energie is. Maar ook ‘gedachten’ en ‘emoties’. Als het zinvol is, leer ik je te begrijpen hoe de energiefrequenties van jouw gedachten, je gevoelens en je manier van waarnemen inwerken op je lichaam. Te lage frequenties kunnen je lichaam namelijk ziek maken. Er zijn heel gemakkelijke oefeningen waarmee je zelf de frequentie van jouw energie zo ver kan verhogen dat het genezend werkt voor je lichaam en je geest.

Prikkeloverdracht

Als  je het principe van energie (zie vorige blok) begrijpt, wordt het ook duidelijk dat lichamelijke klachten, waarvan je niet nog niet direct ziek geworden bent, altijd te maken hebben met een beperking van jouw energiestroom. Die kan je verbeteren door de manier waarop je je gedraagt, je persoonlijke instelling en hoe je omgaat met je emoties en gedachten te veranderen. Ook kan ik de energiestroom in je lichaam en de energievelden rond het lichaam met behulp van energie met hoge frequenties veranderen. In de praktijk gebruik ik daar verschillende energiebehandelingen voor. Het kan zijn dat ik je simpele energieoefeningen leer, zodat je er thuis zelf mee door kan gaan.

Drainage

Met ‘drainage’ wordt bedoeld: de afvoer van afvalstoffen. Dat heeft niet alleen betrekking op je lichaam, maar ook op je geest, want ook door gedachten en gevoelens kan je de afvoer van afvalstoffen beperken of juist stimuleren. Als een gemakkelijke en snelle manier om het lichaam in deze taak te ondersteunen, vind ik het belangrijk dat je je lichaam letterlijk met schoon water ‘doorspoelt’. Hoewel ons drinkwater chemisch goed schoon is, is de energetische frequentie meestal (veel) te laag. Het kan zijn dat ik je daarom leer hoe je zelf met een simpele methode de frequentie van water, maar ook dranken en voedsel kan verhogen tot een voor jou optimaal niveau.

Voeding

Veranderingen in voelen, denken en waarnemen gaan vaak gepaard met veranderingen in de behoeftes van je lichaam. Ik ben daar alert op, maar het beste is natuurlijk dat je het ook zelf in de gaten houdt. Het kan nodig zijn dat we bespreken of en welke andere voedingsstoffen je kan gebruiken. Zo nodig leer ik je een simpele methode om zelf te achterhalen of iets op dit moment wel of niet goed is voor je lichaam. Daarnaast ben ik ook alert op mogelijke tekorten. Ons ‘normaal’ verkrijgbare voedsel vertoont vaak tekorten en is vaak uit balans. Als we vermoeden dat dit bij jou problemen geeft, laten we een test doen. Het kan nodig zijn, om samen aan een stapsgewijs veranderen van je eet- en drinkpatroon te werken.

Deze principes komen terug in de verschillende werkvormen die ik gebruik. Een overzicht daarvan vind je op deze bladzijde >>

Privacy

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen. Door op deze uitklapbalk te klikken lees je hoe ik dat doe.

Je privacy

Je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over je lichamelijke en psychische gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn dan geanonimiseerd).
- Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de nota

De nota die je ontvangt kan je niet declareren bij je zorgverzekeraar. Wel kan je de kosten opnemen bij je belastingopgave. Daarom vermeld ik deze gegevens op de nota:
- je naam, adres en woonplaats
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'persoonlijke therapie en begeleiding', 'natuurgeneeskundige behandeling', 'coaching' of 'psychosociaal consult'
- de kosten van het consult

Klachtenregeling

Door op de onderstaande uitklapbalk te klikken kan je mijn klachtenregeling lezen.

Klachtenregeling

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt je via de website van Zorggeschil.

Contact
Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk geldt, vindt je op de website van Quasir
De geschillenregeling van Zorggeschil zal je in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.